ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย  (อ่าน 6 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

มกราคม 29, 2017, 09:39:59 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3457
    • ดูรายละเอียด

คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-999007-6002549-คู่มือ+แนวข้อสอบ+กทม.+ภาค+ก.+ความรู้ความสามารถทั่วไป+ทุกตำแหน่งต้องสอบ+พร้อมเฉลย.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.999007_th 

คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย 

รหัสสินค้า: 003264
ราคา: 250.00 บาท
รายละเอียด:
คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันติวนิติธนิต
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า 293 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

สารบัญ

โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวคิดทั่วไปในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
- ร้อยละ
- ค่าเฉลี่ย
- ระยะทาง
- อัตราส่วนและสัดส่วน
- โจทย์เกี่ยวกับการทำงาน
- สมการ
- ของผสม
- โจทย์เกี่ยวกับการจัดเรียงและการจัดหมู่
- เพิ่มประสิทธิภาพการคิดเลขให้เร็ว
- โจทย์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ทั่วไป
- เฉลยโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
โจทย์อุปมา-อุปมัย
- การพิจารณาประเภทของคำ
- การพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์ที่ใช้
- การพิจารณาความสัมพันธ์
- โจทย์ฝึกหัด อุปมา-อุปมัย
- เฉลยโจทย์อุปมา-อุปมัย
แนวข้อสอบชุดที่ 1 การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
- เรียงลำดับข้อความ
- ข้อความถูกต้องตามหลักภาษา
- การสรุปความ
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1 การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
แนวข้อสอบชุดที่ 2 การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2 การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
การปกครองท้องถิ่น
- ความหมายของการปกครองท้องถิ่น
- หลักการปกครองท้องถิ่น
- องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ
หลักธรรมาภิบาล
- ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล
- องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
เศรษฐกิจพอเพียง
สิทธิมนุษยชน
- ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
- หลักสิทธิมนุษยชน
- สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
- การปกป้องคุ้มครองตนเองตามหลักสิทธิมนุษยชน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
- หมวด 1 การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
- หมวด 2 การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- หมวด 3 การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร
- หมวด 4 การรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการแทน
- หมวด 5 อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
- หมวด 6 ข้อบัญญัติ
- หมวด 7 การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
- บทเฉพาะการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
- หมวด 1 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
- หมวด 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมากรุงเทพมหานคร
- หมวด 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเปิดเผย
- หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
- หมวด 4 เอกสารประวัติศาสตร์
- หมวด 5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- หมวด 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- หมวด 7 บทกำหนดโทษ
- บทเฉพาะกาล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- หมวด 4 การบริหาราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
- หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
- หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
- หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
- หมวด 1 คณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร
- หมวด 2 เลขที่หนังสือออก รหัสตัวพยัญชนะ และอักษรย่อ
- หมวด 3 หนังสือภายใน หนังสือภายนอก และหนังสือประทับตรา
- หมวด 4 การรับและส่งหนังสือ
- หมวด 5 การเสนอหนังสือ
- หมวด 6 หนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงาน
- หมวด 7 หนังสือสั่งการและหนังสือประชาสัมพันธ์
- หมวด 8 เบ็ดเตล็ด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.999007_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)